Con trâu kéo ách trong lò mật,
Từng bó mía lớn tan dần ra.
Nước mật rào tuôn quanh cối nghiễn,
Tiếng nghiến ghê rợn lòng khách qua.
Quay vòng nặng nhọc biết là mấy!
Nhờ người chăn nuôi nên phải vậy.
Chẳng xem đàn lũ chốn rừng sâu,
Cùng nhởn nhơ chơi ăn kiếm lấy.

tửu tận tình do tại