Tinh đẩu trong sông đắc đổi cùng
Muôn vàn yên tĩnh trời mênh mông
Tuần doanh thỉnh thoảng chiêng inh ỏi
Thí viện đêm thâu trống điểm thùng
Mưa lớn cát dầm thuyền một lá
Sông răng ba ngả trăng chung dòng
Có người khách trọ ngồi nghiêm chỉnh
Đọc sách dưới đèn giọng động rung

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)