Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 01:58

Từ Sappho mộng tới người triều Minh
Từ thiên hạ tới một mình
Cô thần khốc khấp tâm linh điếu đồ
Tâm tình liệp hộ chiêu hô
Nghìn thu cổ lục nhấp nhô trước đèn
Cảo thơm lần giở cho chăng
Ấy là một giở mười khăng khăng mười
Mười ủ dột một đười ươi
Vạn ngàn hồi phục một bùi giáng suông
Một chuếnh choáng vạn dơ tuồng
Tỏa ra khắp khắp đèo truông thấm vào
Rượu nồng nâng chén tiêu tao
Lòng nào mộng tưởng lòng nào oái oăm
Trường hữu u nhân bi LIỆP HỘ
Cưỡng danh NAM HẢI học ĐIẾU ĐỒ
Đan sa cửu diếu đến điều
Thoái tàng ư mật ngữ triều sứ quân
Hắc phong xuy khởi trùng trùng
Tôn tiền hoàn đãi tao phùng vô nhai
Tập thành viễn ngạn thiên thai
Phục hoàn thiếp mệnh quân tai khởi phường?
Như hà tác động vô phương
Như hà kim nhật trì cương đương thời? (*)


(*) Tô Đông Pha - Dương Vạn Lý
Bất ý đương thời hoàn thiếp mệnh
Khởi phường kim nhật tác quân tai


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997