Một ngành cỏ mọc rẽ hoa
Mở hai hàng một mở qua ba ngành
Mở hai một mở cung thành
Mở về phố chợ lớn thành thị em
Một đi đứng gió bên thềm
Một qua rụng bóng về trên hình hài
Muộn màng mở một ra mai
Mai càng chậm trễ rủi may âu là
Một mai mai mốt một là
Mốt qua giờ ngọ mai là hôm nay


Nguồn: Bùi Giáng, Bài ca quần đảo, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)