@Karizebato: Cho MD hỏi:

Dòng sông, hay Giòng sông???

        Tuy không fải là số 1 nhưng là DUY NHẤT. Riêng mặt trời chỉ có 1 mà thôi... Và Mỹ Duyên chỉ có 1 trên đời...haha… :d