Ngày nay ngày mai hay ngày mốt
Ngày ta biết nhau em cũng đã ngờ
Một ngày mai đó
Bạn bước đi
Để lại cho em sự đớn đau vô tự ...
và ngày hôm nay trở về sau
Em chỉ được nhìn bạn trong cốt cách phiêu bồng


mới bị một người bạn bỏ rơi
đọc bài này của bác Bùi
Ngậm ngùi ...
"...Đời không thôi làm cơn mưa mới...Người không thôi làm xa tay với..."