Cao phủi lầu cao thấp phủi bụi
Bá Kiều vin bẻ bao lần đây
Cây vô tình tính theo con số
Chẳng biết đón người chỉ tiễn người.