崇山郡

地盡炎荒瘴海頭,
聖朝今又放驩兜。
交州已在南天外,
更過交州四五州。

 

Sùng Sơn quận

Địa tận viêm hoang chướng hải đầu,
Thánh triêu kim hựu phóng Hoan Đâu.
Giao Châu dĩ tại nam thiên ngoại,
Cánh quá Giao Châu tứ ngũ châu.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nam hoang biển chướng đất cùng,
Nay triều đình biếm không dùng Hoan Đâu.
Ngoài trời nam đất Giao Châu,
Bốn năm châu hết, đến đầu Châu Giao.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vùng đất nóng hoang chướng biển đầu,
Nay triều đình biếm bỏ Hoan Đâu.
Giao Châu ở tại trời nam ngoại,
Qua khỏi Giao Châu, tứ ngũ châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đầu biển đất cùng hoang nóng chướng
Thánh triều nay lại đầy Hoan Đâu
Trời nam ngoài cõi Giao Châu ở
Lại quá Giao Châu năm bốn châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời