Nam hoang biển chướng đất cùng,
Nay triều đình biếm không dùng Hoan Đâu.
Ngoài trời nam đất Giao Châu,
Bốn năm châu hết, đến đầu Châu Giao.

tửu tận tình do tại