Lần tái bản của Nxb Thanh Niên - 2007 có sửa đổi:

Câu 1: Hôm nay là sinh nhật của anh (không có chữ ngày)
Câu 21: Sinh nhật anh mà sinh nguyệt em

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê