Lần tái bản của Nxb Thanh Niên - 2007 có sửa đổi:

Câu 7: Bướm đụng hoa thì hoa tàn nhụy rữa
Câu 16: Dễ sợ, dễ thương nên cứ nhớ nhau hoài

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê