Lần tái bản của Nxb Thanh Niên - 2007 có sửa đổi:

Câu 10: "Tình yêu cần kẹo ngon"
Câu 19: Em đánh rớt trong ly
Câu 24: Biết bao giờ song đôi?

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê