Lần tái bản của Nxb Thanh Niên - 2007 có sửa đổi:

Câu 12: Giang hồ chưa chịu lép Rimbaud

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê