Lần tái bản của Nxb Thanh Niên - 2007 có sửa đổi:

Câu 7:Nên anh có cớ kể em nghe sự tích

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê