天后宮

神女當機齧寶梭,
通靈萬里護風槎。
扇開雙鳳三元夕,
正會南天海不波。

 

Thiên Hậu cung

Thần nữ đương ky niết bảo thoa,
Thông linh vạn lý hộ phong tra.
Phiến khai song phượng tam nguyên tịch,
Chính hội nam thiên hải bất ba.

 

Dịch nghĩa

Thần nữ ngồi dệt vải, bỗng khung rời thoi gãy,
Linh thông vạn dặm, theo gió trợ giúp thuyền buôn.
Cửa song phượng thường mở vào đêm tam nguyên,
Chính là nơi thắng hội không sóng gió của đất phương nam.


Nguyên chú: Cung ở ngoài thành cửa đông, bên bờ đông sông Tô Lịch, thuộc phố Hà Khẩu, huyện Thọ Xương. Xét: Theo sách Lưu Cầu sứ lục: Thiên Hậu là người Quảng Đông, sinh ra đã là thần linh. Khi nhỏ tuổi, cha anh đi buôn bán ở biển Nam Hải. Một đêm, đang ngồi ở nhà dệt vải, bỗng khung dệt gãy văng thoi dệt ra xa. Nàng bèn nói với mẹ: “Đêm nay thuyền nhà ta gặp nạn, con phải chèo chống mới cứu được cha, còn anh con rơi xuống biển không cứu được. Sau này, nhận được tin báo quả đúng như vậy. Năm đó, trong một đêm đem diều cưỡi gió lớn hoá thành thần biển.” Vua nhà Thanh sắc phong là Thiên Hậu, ngày nay thuyền buôn Trung Hoa đến buôn bán, đã cho dựng cung miếu để thờ phụng. Thường vào những đêm tam nguyên, dựng đàn cầu đảo, tương truyền đó là thắng hội.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]