Quán văn hạnh xa xa
Leo tới ngày đã trễ.
Hồ bắc cùng núi Nam,
Trước nhòm, sau quay cổ.

tửu tận tình do tại