Ưa nhàn sớm thành thói,
Điều đó thật khó cãi.
Nay dạo vườn tất viên,
Lại thành lão trẻ khoái.

tửu tận tình do tại