Nước xoáy cạn không trôi,
Vàng loé như lượm được.
Tinh sương, hoa còn ngậm,
Chỉ có việc sáng múc.

tửu tận tình do tại