Leo đá với lội nước,
Giỡn sóng lòng còn chực.
Trời lặn trên sông lạnh,
Mây nổi nhạt không sắc.

tửu tận tình do tại