23.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (112 bài)
- Cao Bá Quát (275 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (8 bài)
Tạo ngày 16/09/2007 14:30 bởi Vanachi
Bùi Ân Niên người làng Châu Cầu, tỉnh Hà Nam, Bắc Việt. Đỗ cử nhân trường Hà Nội, nổi tiếng hay chữ. Khoa Ất Sửu, Tự Đức 18 (1866) vào kinh thi hội, làm xong bốn kì được vào hạng chánh trúng cách.

Khoa ấy, Bùi đã vào hạng chánh trúng cách, lý ra phải đỗ tiến sĩ, vậy mà không biết vì cớ gì, lúc vào thi đình lại đỗ phó bảng.

Khi ra làm quan, vua Tự Đức rất trọng dụng. Năm 1876, ông được cử đi sứ sang Trung Hoa. Sau đến khi Hà Mội bị thất thủ, Hoàng Diệu tuẫn tiết, ông cùng Nghuyễn Chính ra Bắc Việt làm khâm sai để cùng Hoàng Kế Viêm thương lượng việc chống Pháp.

Cuối đời Tự Đức, muốn tránh những chuyện lôi thôi, ông cáo quan về nhà. Đến vua Thành Thái lên ngôi, triều đình triệu về làm Phụ Đạo. Theo tâm nguyện của ông, vua Thành Thái đã hạ chiếu, sắc tứ cờ, biển, mũ, áo tiến sĩ cho ông và lập thêm một bia tiến sĩ khắc tên ông vào khoa Ất Sửu.