Cứ lặng yên quên
Nhưng rồi lại nhớ
Cứ luôn lấy cớ
Để bước đến gần
Có vô số lần
Đã tập dửng dưng
Đã cố thế nhưng
Từng ngày từng nhớ

Thái Nguyên 2018