Thạch đỗng xưa tu nổi tiếng thầy,
Thầy nay đâu vắng dấu còn đây.
Giữ chùa ông hộ non xây đá,
Cúng phật vùa hương biển kéo mây.
Nước nhỏ lon bon chuông dưới suối,
Gió khua lốc cốc mõ đầu cây.
Những ai phiền não trường sanh lợi,
Thấy cảnh thời lòng cũng giải khuây.


Chùa Ông Núi tức là chùa Linh Phong ở trên núi Phương Phu quận Phù Cát, cảnh rất đẹp. Xưa có một thiền sư người Trung Quốc đến tu trong hang đá, tục gọi là Ông Núi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]