Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tàng Chất (2 bài)
- Thẩm Ước (2 bài)
- Tạ Linh Vận (5 bài)
- Giang Yêm (3 bài)
- Nhan Diên Chi (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Tạo (1 bài)
Tạo ngày 06/09/2008 22:28 bởi hongha83
Bão Chiếu 鮑照 (414-466) tự Minh Viễn 明遠, người Đông Hải (nay là Viêm Thành, Sơn Đông). Xuất thân trong một gia đình bần hàn. Ông từng làm mấy chức quan nhỏ như Tham quân tiền quân cho Lâm Hải vương Lưu Tử Húc (đời Lương), cuối cùng bị loạn quân Kinh Châu giết chết. Ông là nhà thơ có cống hiến quan trọng trong thể loại Nhạc phủ. Tác phẩm của ông chứa chan tình cảm bất bình phẫn nộ và buồn chán vì có tài mà bị hắt hủi, đồng thời đã vạch trần nhiều hiện tượng đen tối trong hiện thực xã hội bấy giờ.

Tác phẩm: Hành lộ nan, Nghĩ cổ, Vịnh sử, đặc biệt các bài thơ thuộc thể hành chiếm khá nhiều trong các tác phẩm của ông.

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc, NXB Giáo Dục, 2002