Mẹ cho ta hình hài sức vóc
Cho lời ru dịu ngọt yêu thương
Ngày khôn lớn, lời ru hoá ngọc
Làm hành trang đi suốt con đường


Nguồn: Bá Thanh, Lá thơ, NXB Văn học, 2011