Duyên với giang sơn nên dán chữ;
Nợ gì giời đất phải trồng nêu.


Tương truyền Bà huyện Thanh Quan làm câu đối này để dán nhà dịp Tết.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931