Duyên với giang sơn nên dán chữ;
Nợ gì giời đất phải trồng nêu.


Tương truyền Bà huyện Thanh Quan làm câu đối này để dán nhà dịp Tết.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]