Màn đêm có lẽ chờ tôi
Để tôi uống cạn trên môi âm thầm
Trong khu phố cổ gần quanh
Và tôi sẽ chết chắc rằng vui hơn:
Vì tôi kiên nhẫn đầy hồn.

Nếu tôi cam chịu đau buồn miên man,
Nếu tôi có một ít vàng,
Thì tôi sẽ chọn về phương Bắc rồi
Hay là xứ sở vườn nho?...
- À! thôi không xứng đáng cho thân này,

Chỉ là thua thiệt ở đây!
Và tôi nếu
đã đến đây du hành,
Không bao giờ lữ quán xanh
Chưa hề mở tấm lòng dành cho tôi.