Con đường này
Tôi biết
Ai cũng đến một ngày
Nhưng tôi nào muốn đến
Hôm trước hoặc ngày nay


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)