Không rời chăn chiếu
Dù đêm không ngủ
Dù ngày nhớ mong
Tôi là bóng của ngày xuân
Nhìn mưa rơi mãi không ngừng


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)