Nếu cõi trần
Hoa đào ta biết
Chưa từng hiện thân
Tình xuân cũng sẽ
Chẳng còn trào dâng


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)