Hoa đào như mây
Đã rụng rơi đầy
Dường như che giấu
Tuổi già đang đến
Trên con đường này


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)