Bồ câu mất bạn trái tim đau
Hoạ mi ta thán, cảnh vật rầu
Hoạ mi, bồ câu đừng buồn bã
Nỗi buồn các bạn thấm vào đâu!

Chim trời có thể ngủ núi đồi
Có thể tìm bạn mới mà chơi
Còn tôi, bạn không, không Tổ quốc
Cả thế giới này, tôi đơn côi

Cảnh vật xa xa xanh màu trời
Tôi chẳng biết là núi hay đồi
Đến được đó không, tôi nào biết
Tôi không Tổ quốc, chỉ có trời!


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)