Hạnh phúc là gì?…
Trên con đường của mình
Nghĩa vụ sai khiến anh về đâu – hãy đến
Không biết kẻ thù, không đo điều ngăn cản
Hãy yêu, hãy hy vọng, hãy tin.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)