Vị hoàng đế xem xét các lựa chọn. Ông mong mỏi làm sao
nhịp điệu của chiến dịch, cưỡi nhanh trong rừng mù sương,
cưỡi chậm ăn hạt đậu gà, cú kết liễu chính xác, những
thảo dược lạ nho nhỏ ở biên giới cho bộ sưu tập, những mùi
đăng đắng mới. Ông đứng dậy. Hãy bắt các sứ giả, ông nói.