Được không? Vâng, bởi yêu anh
Và anh đang sống. Em xin giữ gìn
Thuận tình đẹp ý với anh:
Vấn đề là chỉ dỗ dành yêu thương

Cho em khao khát mộng thường...