Với anh cũng phải cân bằng,
Vừa lanh lợi lại ngon lành chứ anh?
Mặt trời, phong phú tinh anh,
Bỏ rơi cây cối hay cành hồng hoa;
- Công bằng có nghĩa là gì?”

Còn anh có thể ăn chi
Mọi linh hồn ấy gọi gì tới anh?
Khinh chê cuộc cãi dịu dàng:
Được yêu thương, đó là càng xót thương.
- Chúng ta hãy sống sẻ nhường!
Ai là phù phiếm, đó thường quân vương,
Hồn ganh ghét, trán khiêm nhường,
Hình hài bị tước bỏ đường âu lo
Ai di chuyển chẳng sợ lo
Hướng về sám hối đầy khô khan này
Giận anh biết làm sao đây?…