Anh sống, - em cực vô cùng
Số phần khắc nghiệt lạ lùng của anh,
Vì thương tổn anh đã dành
Anh không thể có nỗi hành hạ đây!