Hiện tại giờ đây anh chưa hay biết
Sức mạnh này em đã hiến dâng anh.
- Ngày nào, giờ nào, năm nào, vây quanh
Vào giữa ngọ; khi anh chưa kịp chết,
Số phận của anh bao nhiêu thì hết
Quan niệm sao về, buồn bã, sợ lo,
Anh không biết làm sao toả sáng cho
Tình yêu tuyệt diệu ngọt ngào ràn rụa
Mà đôi ta không tìm đâu ra nữa?