Anh mê hoặc, em thuận tình;
Nghĩ lời nói ấy quả tình ngọt sao!
Em ừ khi muốn giao hoà,
Bằng lòng chịu chết như là thế đây;

Tình phôi phai, bởi anh sai,
Xua tan cô quạnh tháng ngày của em;
Chuộng anh hơn số phận em,
Vì đời em, ở trong biên độ rồi,
Rằng em không thấy hận đời.
Ngọt ngào thoả thuận kín thôi đó mà
Để toàn vũ trụ lánh xa...