Muốn nghĩ điều gì? Về anh. Cứ nghĩ.
Không, em chẳng màng tính nóng của anh;
Mắc chi em lòng ích kỷ anh dành
Nếu dựa vào anh tình em là đất,

Tình người của em, vô biên, trời đất,
Niềm vui dễ dàng trải rộng đời em,
Hoà bước cao, bằng đôi cánh mi mềm,
Khoàng trời thuộc về em ai cũng muốn!

Điều gì an toàn tốt hơn anh nữa,
Hoặc, cuộc tình tan gợi hứng trong em?
- Âu lo, hối tiếc, chết dưới hàng hiên,
Tham vọng cấu cào chán chường than thở! -

Được an thân! Em, cớ gì tự tử,
Cho em mỏi mòn, gây nỗi khổ đau,
Đôi mắt anh nằm nhìn vẻ lo âu,
Hơn hoang mạc nơi anh thường ly biệt.

Thế là đủ! A! quá nhiều! Đủ biết!
Buồn tột cùng chữa em khỏi bệnh căn;
Có khi em thấy máu mình hân hoan
Lúc em cười như nước trong đồng xanh cỏ!