Cuộc đời này rũ bỏ cũng dễ thôi,
Tắt ngấm chẳng đớn đau không suy nghĩ.
Nhưng cái chết dễ dàng trong sáng thế
Không dành cho Nhà thơ của nước Nga.

Hồn bay bổng đã có viên chì đợi
Mở ra bao giới hạn của thiên đàng,
Hay bàn tay lông lá của kinh hoàng
Vắt kiệt đời từ trái tim như bọt biển.