Cưới nhau đêm mười bảy
Mươi tám giặc gieo bom
Từ phòng hạnh phúc dậy
Chồng vợ hai tuyến đường

Chồng chạy cứu vác người
Vợ băng, tiêm, lau, rửa.
Giữa hố bom xém lửa.
Hai nơi mà một nơi

Ngày phép còn chưa hết
Hoa cưới phòng đang tươi
Nhưng xóm làng hủy diệt
Phải ra trận mới nguôi.

Bắt tay vợ, lên đường
Anh đi tìm giết giặc.
Trời Uy-nổ đêm đêm...
Tên lửa qua sáng rực.

Pháo cưới anh và em.
Tiếp theo lên lửa nổ
Tiếp tên thần Uy-nổ
Thành ốc xưa còn đây!

Cày cấy chẳng ngừng tay
Giữa hố bom giặc phá.
B.52 cháy đỏ!
Niềm vui bừng đêm đêm.


Đông Anh, cuối đông 72