Khổ thơ cuối không hợp với ý cảnh của cả  bài thơ! nghe rợn rợn á !