Tặng J.P.Sartre

Tôi - là cả một gia đình
Như trong giải màu quang phổ
Ở trong tôi tồn tại bảy cái “tôi”
Không chịu nổi, như bảy tên ác thú
Tên xanh nhất
đang véo von thổi sáo

Và mùa xuân
Tôi nằm mơ thấy mình
thành tên thứ tám


Nguồn: Độc thoại của Marylin Monroe (thơ dịch), Anh Ngọc, NXB Văn học, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)