Nếu có cuộc thi vô địch
Sự giết người, thế kỷ nào xếp nhất
Thắng cuộc chắc là thế kỷ hai mươi
Thế kỷ hai mốt mỉa mai cười

Nếu có cuộc thi vô địch
Sự giả dối đê hèn, thế kỷ nào xếp nhất
Thắng cuộc chắc là thế kỷ hai mươi
Thế kỷ hai mốt mỉa mai cười

Nếu có cuộc thi vô địch
Thế kỷ nào đứng đầu về kỳ tích
Thế kỷ hai mươi của tôi chẳng thế kỷ nào bằng
Thế kỷ hai mốt lặng câm


1960
Nguồn: Chân dung Plixetxcaia (thơ), Vôznêxenxky, NXB Tác phẩm mới, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)