Sân bay - sứ quán đặc mệnh toàn quyền
Của chất ô-zôn và tia nắng xém
Hàng trăm thế hệ
Không thể nào đụng đến
Cái kiên cố bền lâu
những công trình xây dựng trên cao

Nơi những khối đá bất di bất dịch
Chỉ có một cái cốc lớn trời xanh thủy tinh không phải thủy tinh
Cạnh những tủ sắt cột rường có thật
Nó như hơi
không vật chất!

Cạnh Brúclyn, cái đầu cầu bằng đá ngu si
Sân bay
Đài kỷ nguyên đây


Nguồn: Chân dung Plixetxcaia (thơ), Vôznêxenxky, NXB Tác phẩm mới, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)