Trăng thu
vằng vặc giữa trời
Ao thu lay động cá soi thấy kỳ
Mỗi lần cá lội giương vi
Khi lên lấp lánh khi thì biệt tăm


Nguồn: Thơ tình song ngữ (tập 10), Liễu Nga Đoan, NXB Đà Nẵng, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)