Thông xanh ngày càng nổi bật
Trên nền rừng sáng, rỗng không.
Đám liễu trụi như cái chổi,
Quên trong đống rác ven làng,
Bụi tuyết trắng phủ mơ màng,
Theo gió run rẩy reo vang.