Sống như vậy, họ già đi cùng tuồi tác,
Và sau rốt, ông chồng bà mất trước,
Khi nắp quan tài được mở đón ông đi
Ông đưa tay đỡ vòng hoa mới tươi
Ông chết một giờ trước khi ngồi vào bữa,
Cùng thương khóc ông có bác nhà bên nữa,
Có các con và vợ giữ thuỷ chung,
Họ khóc than thảm thiết hơn người dưng.
Ông bá tước giản đơn cùng tốt bụng lạ
Nơi linh cữu chôn giờ xây thành mộ đá
Tấm bia trên mồ có dòng chữ ghi:
Con chiên nay hoàn lương Đmitri Larin,
Nô lệ của Chúa, mang lon đại tá,
Yên nghỉ vĩnh hằng nơi đây, trong mộ đá.