Giả sử súng của anh đang có đạn
Rồi nhằm bắn làm chết ngay người bạn,
Hay là vì họ nhìn khiếm nhã, tại trả lời,
Hay chỉ vì lý do đất hỡi trời ơi,
Sỉ nhục bạn khi đang ngồi nhắm rượu,
Hay thậm chí trong cơn điên hậm hực
Họ vênh vao thách đấu với ta ngay,
Bạn nói xem: bạn nghĩ thế nào đây,
Cảm xúc kiểu gì ngự trị trong ta là thật,
Khi người chết nằm im trên mặt đất,
Trước mắt ta, họ mới mất vừa xong,
Tấm xác thân mai mốt ắt hoá xương,
Khi cái xác biến thành câm điếc đặc,
Dù bạn gọi, xác người càng câm bặt?