-Ối, u ạ, làm ơn giúp con với.-
“Con yêu hỡi, cần gì con cứ nói “.
-U đừng nên… nói thật… có nghi ngờ…
Nhưng u xem…ấy! Xin u chớ chối từ.-
“Bạn u hỡi, vừa hay có Trời phù trợ”
-Nhờ u bí mật sai cháu u đi hộ
Cầm thư này gửi ông Ô… đến tận nhà…
Ông láng giềng… u nhớ bảo cậu ta-
Dù họ hỏi, không bao giờ được hé,
Cậu không được làm lộ tên con nhé…-
“Đưa cho ai, hở con gái thân yêu?
U bây giờ thật chậm hiểu làm sao.
Hàng xóm bốn chung quanh đông phát khiếp;
Con định gửi cho ai, làm sao mà u biết”.