Tôi thấy trước nhiều khó khăn, bất trắc:
Khí bỏ sức giữ thanh danh cho đất nước,
Tôi phải làm, mọi thứ đã rõ ràng,
Phải dịch xong thư của nàng Tachiana.
Nàng hiểu biết tiếng Nga hơi yếu quá,
Nàng không đọc tạp chí Nga đang có
Và diễn đạt ý mình khá khó khăn,
Khi phải dùng tiếng mẹ đẻ để hành văn,
Và như thế, nàng viết bằng tiếng Pháp…
Đành chịu chết! tôi vẫn xin được nhắc:
Cho đến nay, tình yêu của phái nữ nước nhà
Không nói ra đầy đủ được bằng tiếng Nga,
Vẫn đang lúc, tiếng nước ta nghe kiêu hãnh
Chưa thích hợp với loại văn tình cảm nam nữ .